Wat Prasat Local Museum/ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 ประเทศไทย
Posted on February 3, 2016 / 411
Wat Prasat Local Museum/ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
Listing Type : [:en]Museum[:]
Location : Kamphaeng Phet
Opening Hours
  • Daily : 09.00am-04.00pm

Wat Prasat Local Museum Wat Prasat Local Museum Wat Prasat Local Museum Wat Prasat Local Museum

Wat Prasat Local Museum

It is located at Moo 2, Ban Khon Dai, Tambol Khon Thee, around 22 kilometers off the heart of Kham Phang Phet Province. Inside the museum is a great variety of Buddha’s images, including those in the period of Sukhothai, Ayudhaya and Chinaware. Moreover, there is a building for collecting the villagers’ everyday tools from the past to present, such as fishing equipments, basketworks, Thai herbal medicine’s reference books.

Wat Prasat is located in Ban Khon Dai. It is an ancient temple situated in area of Khon Thee ancient. Viharn Luang Phor Toh is inside the temple. It is an old monastery and covered with the roof in which a large stuccowork Buddha’s image built in Sakul Chang Kham Pheang Phet’s style. Kham Phang Phet’s people call it “Luang Phor Toh”, of which the plaster base installs several small Buddha’s images. Additionally, there are 2 remarkable ancient pagodas; the one was restored then layered with another pagoda and the other, which hasn’t been restored, is called “Prasat”. It is supposed that the style of Pagoda is in style of a castle and the name originates from this. The slate arches in Sakul Chang Kham Phaeng Phet style are also put in the area of the temple. Wat Kha Tueng was discovered as debris of the temple.

Tambol Khon Tee’s Local Museum is also included inside the temple, exhibiting Khon’s people around-100-year everyday equipment of the local for enhancing understanding of their cultures and local wisdom.

The Museum is opened every day from 9 a.m. to 4.00 p.m. For more information, you can contact Sub-district Administrative Organization (SAO) or call 055 740 020.


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่าง ๆ สมัยสุโขทัย อยุธยา และถ้วยชามสังคโลกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและ วิถีชีวิตของชาวกำแพงเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องมือหาปลา เครื่องจักสาน ตำรายาสมุนไพรไทย ฯลฯ
วัดปราสาท  อยู่ในเขตบ้านโคนใต้  เป็นวัดโบราณที่อยู่ในเขตเมืองโบราณคณฑี ภายในวัดมีวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นฐานวิหารเก่าแล้วมีการสร้างหลังคาครอบ  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่สกุลช่างกำแพงเพชรเป็นประธานหนึ่ง องค์  ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต”  บนฐานชุกชียังมีพระพุทธรูปปูนบั้นขนาดเล็กอยู่อีกหลายองค์  นอกจากนี้มีเจดีย์โบราณอยู่ 2 องค์  องค์หนึ่งได้รับการบูรณะและสร้างเจดีย์คร่อมทับ  ส่วนอีกองค์ยังไม่ได้บูรณะ  ชาวบ้านเรียกว่า “ปราสาท”  ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิมคงเป็นเจดีย์ทรงปราสาทและเป็นที่มาของชื่อวัดปราสาทด้วย  ที่โบสถ์มีใบเสมาหินชนวนสมัยอยุธยาสกุลช่างกำแพงเพชรปักอยู่หลายใบ  ส่วนวัดกาทึ้งนั้นพบแค่เพียงซากฐานวิหารเท่านั้น
ภายในวัดปราสาทยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลคณฑี  ซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านโคน ในอดีตเมื่อราว 100 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านโคนอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์ ฯเปิดเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี โทร. 0 5574 0020

admin
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Service/ การบริการ: Impress/ ความประทับใจ: Recommendation/ แนะนำท่านอื่น:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Listings