The City Pillar Shrine (Pra Wo-Pra Ta Shrine)/ ศาลหลักเมืองพระวอ-พระตา
Listing Type : [:en]Others[:]
Location : Nong Bua Lam Phu
Opening Hours
  • Daily : 07.00am-06.00pm

Pra Wo-Pra Ta Shrine Pra Wo-Pra Ta Shrine

The City Pillar Shrine (Pra Wo-Pra Ta Shrine)

This place is very famous and respect of local Nong Bua Lam Phu people. In the past Pra Wo-Pra Ta were family who deaded by the enermy by Burmese and Vientien troops.

Time for openning for this place about 07.00am-06.00pm everyday.


ศาลหลักเมืองพระวอพระตา

สำหรับผู้ใดที่ได้ย่างกรายเข้ามาในอาณาเขตของจังหวัดหนองบัวลำแล้วนั้น ก็ควรไปยังศาลหลักเมืองประจำจังหวัดหนองบัวลำภูแห่งนี้เพื่อไปกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความสิริมงคลและโชคลาภตลอดการเดินทางในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยศาลหลักเมืองพระวอ พระตานี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวหนองบัวลำภูได้เคารพสักการะพระผู้สร้างเมือง ซึ่งหมายถึง พระวอ และพระตา อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ศาลหลักเมืองได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2518 สร้างเสร็จและประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2519 ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระวอและพระตา เป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน และพระตาได้ถูกกองทัพพม่าและกองทัพเวียงจันทร์ ฆ่าตายในสนามรบที่เมืองหนองบัวลุ่มภูแห่งนี้ ศาลหลักเมืองได้ทำการก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงคุณงามความดีของพระวอพระตา ผู้มาสร้างบ้านแปงเมืองหนองบัวลุ่มภู มีลักษณะของศาลเป็นศาลาจัตุรมุขทรงไทย มีขนาดและสัดส่วนสวยงามมาก รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบภาคกลาง จึงมีความวิจิตรเป็นพิเศษ ในบริเวณมีต้นมะขามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตก หน้าศาลจะมีถนนตรงไปยังโฮง เจ้าเมืองหนองบัวลำภู (จวนเจ้าเมืองเดิม) ซึ่งอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองไปประมาณ 50 เมตร จะมีเนินดินและต้นมะขามขนาดเดียวกัน กับที่ศาลหลักเมืองเป็นที่สังเกต เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ปัจจุบันไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ ชาวเมืองเล่าว่า เจ้าที่แข็ง จึงไม่มีใครกล้าปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้ที่ต้องการไปกราบไหว้สักการะที่ศาลหลักเมืองพระวอพระตาแห่งนี้นั้น ศาลหลักเมืองพระวอพระตาแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000  โดยจะเปิดทำการให้เข้าชมได้ในระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น.
admin
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Service/ การบริการ: Impress/ ความประทับใจ: Recommendation/ แนะนำท่านอื่น:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Listings